GYMNÁZIUM, PRACHATICE,
ZLATÁ STEZKA 137

Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz
Všechny informace budeme postupně aktualizovat. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky nebo e-mailem (ředitelka školy, zástupkyně ředitelky školy, výchovný poradce, kancelář školy). Využijte také Dnů otevřených dveří 19. 11. 2019 a 23. 1. 2020. S přípravou na přijímací zkoušku Vám mohou pomoci naše přípravné kurzy - informace naleznete zde.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 obor 79-41-K/81

Ředitelka Gymnázia, Prachatice, Zlatá stezka 137 jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) na základě §§ 59, 60, 60a, 60b, 60c, 60d, 60e, 60f, 60g, 61 školského zákona a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, stanovuje podrobnosti přijímacího řízení takto:

Vypisuji první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku osmiletého studia denní formy vzdělávání v oboru 79-41-K/81 – Gymnázium a stanovuji nejvyšší možný počet přijatých uchazečů na 30.

Stanovuji dvě hodnocená kritéria.

 1. prvním kritériem přijímacího řízení jsou výsledky těchto zkoušek:
 • jednotná přijímací zkouška (písemný test) z českého jazyka a literatury
 • jednotná přijímací zkouška (písemný test) z matematiky a jejích aplikací, které se konají v:
  1. termínu 16. dubna 2020 a v 2. termínu 17. dubna 2020.

Uchazeči skládají písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejích aplikací v rozsahu učiva, který je stanoven Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy. Přípravu zadání testů na jednotné zkoušky a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Způsob zadávání, délku trvání a kritéria hodnocení jednotné zkoušky a podmínky organizace jednotné zkoušky stanoví prováděcí právní předpis.

 1. prospěch ze základní školy.

Způsob hodnocení kritéria a) – jednotná přijímací zkouška:

 1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury zisk maximálně 50 bodů.
 2. Jednotná přijímací zkouška z matematiky a jejích aplikací zisk maximálně 50 bodů.
 3. Maximální bodový zisk za toto kritérium je 100 bodů.

Způsob hodnocení kritéria b) – prospěch ze základní školy:

 1. Hodnocen bude průměrný prospěch vyjádřený hodnocením na vysvědčeních za druhé pololetí čtvrtého ročníku a za první pololetí pátého ročníku základní školy.
 2. Do průměru se započtou známky z předmětů český jazyk, cizí jazyk (je-li jich více, pak se započítá lepší známka), matematika, vlastivěda, přírodověda.
 3. Maximální bodový zisk zvlášť za každé hodnocené pololetí je 20 bodů při průměru 1,00. Minimální bodový zisk je 0,00 při průměru 1,80 a vyšším. Počet přidělených bodů určíme tedy tak, že od čísla 45 odečteme průměrný prospěch vynásobený číslem 25.
 4. Maximální bodový zisk za toto kritérium 40 bodů.

Výsledné hodnocení

 1. Uchazečům bude přidělena bodová hodnota dle výsledků obou kritérií hodnocených v přijímacím řízení. Maximální celkový bodový zisk činí 140 bodů.
 2. Uchazeči budou přijímáni v sestupném pořadí dle celkového bodového zisku vzešlého z hodnocení těchto kritérií. Při rovnosti bodů bude použito doplňujícího hodnocení.
 3. Při rovnosti celkového bodového zisku z předchozího bodu se rozhoduje postupně v tomto pořadí dílčích hodnocení, a to až do rozhodnutí:

 1. větší počet bodů získaných za prospěch v 1. pololetí pátého ročníku ZŠ,
 2. větší počet bodů získaných v testu z matematiky,
 3. větší počet bodů získaných v testu z českého jazyka a literatury,
 4. vyšší úspěšnost v otevřených úlohách, které obsahoval test z matematiky,
 5. vyšší úspěšnost v otevřených úlohách, které obsahoval test z českého jazyka a literatury.

Cizinci a osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí

Cizinci a osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena.

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Doplňující informace
Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 obor 79-41-K/41

Ředitelka Gymnázia, Prachatice, Zlatá stezka 137 jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) na základě §§ 59, 60, 60a, 60b, 60c, 60d, 60e, 60f, 60g školského zákona a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, stanovuje podrobnosti přijímacího řízení takto:

Vypisuji první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia denní formy vzdělávání v oboru 79-41-K/41 – Gymnázium a stanovuji nejvyšší možný počet přijatých uchazečů na 30.

Stanovuji dvě hodnocená kritéria.

 1. prvním kritériem přijímacího řízení jsou výsledky těchto zkoušek:
 • jednotná přijímací zkouška (písemný test) z českého jazyka a literatury
 • jednotná přijímací zkouška (písemný test) z matematiky a jejích aplikací, které se konají v:
  1. termínu 14. dubna 2020 a v 2. termínu 15. dubna 2020.

Uchazeči skládají písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejích aplikací v rozsahu učiva, který je stanoven Rámcovým vzdělávacím programem pro základní školy. Přípravu zadání testů na jednotné zkoušky a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Způsob zadávání, délku trvání a kritéria hodnocení jednotné zkoušky a podmínky organizace jednotné zkoušky stanoví prováděcí právní předpis.

 1. prospěch ze základní školy.

Způsob hodnocení kritéria a) – jednotná přijímací zkouška:

 1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury zisk maximálně 50 bodů.
 2. Jednotná přijímací zkouška z matematiky a jejích aplikací zisk maximálně 50 bodů.
 3. Maximální bodový zisk za toto kritérium je 100 bodů.

Způsob hodnocení kritéria b) – prospěch ze základní školy:

 1. Hodnocen bude průměrný prospěch vyjádřený hodnocením na vysvědčeních za druhé pololetí osmého ročníku a za první pololetí devátého ročníku základní školy.
 2. Do průměru se započtou známky z předmětů český jazyk, cizí jazyk (je-li jich více, pak se započítá lepší známka), matematika, zeměpis, dějepis, fyzika, chemie, přírodopis a občanská výchova.
 3. Maximální bodový zisk zvlášť za každé hodnocené pololetí je 20 bodů při průměru 1,00. Minimální bodový zisk je 0,00 při průměru 1,80 a vyšším. Počet přidělených bodů určíme tedy tak, že od čísla 45 odečteme průměrný prospěch vynásobený číslem 25.
 4. Maximální bodový zisk za toto kritérium 40 bodů.

Výsledné hodnocení

 1. Uchazečům bude přidělena bodová hodnota dle výsledků obou kritérií hodnocených v přijímacím řízení. Maximální celkový bodový zisk činí 140 bodů.
 2. Uchazeči budou přijímáni v sestupném pořadí dle celkového bodového zisku vzešlého z hodnocení těchto kritérií. Při rovnosti bodů bude použito doplňujícího hodnocení.
 3. 6. Při rovnosti celkového bodového zisku z předchozího bodu se rozhoduje postupně v tomto pořadí dílčích hodnocení, a to až do rozhodnutí:

 1. větší počet bodů získaných za prospěch v 1. pololetí devátého ročníku ZŠ,
 2. větší počet bodů získaných v testu z matematiky,
 3. větší počet bodů získaných v testu z českého jazyka a literatury,
 4. vyšší úspěšnost v otevřených úlohách, které obsahoval test z matematiky,
 5. vyšší úspěšnost v otevřených úlohách, které obsahoval test z českého jazyka a literatury.

Cizinci a osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí

Cizinci a osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena.

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Doplňující informace

 Verze pro tisk


 
 • E-mail
 • gympt@gympt.cz
 • Provozní doba kanceláře
 • po-čt 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
 • pá 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
 • Jaroslav Uhlíř    A 106
 • +420 727 822 616
 • Výpůjční doba
 •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
 •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2020 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém