Ředitelka
Kancelář
Sborovna
E-mail
+420 727 822 612
+420 603 539 618
+420 727 822 613
gympt@gympt.cz
Tvorba nových či inovovaných výukových materiálů zaměřených na rozvoj ve vzdělávacích oblastech biologie, fyziky, chemie, matematiky a zeměpisu s registračním číslem CZ.1.07/1.1.14/01.0036

Zkrácený název projektu: Technika a příroda
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/01.0036
Předpokládané trvání projektu: 02. 07. 2012 - 31. 12. 2014
Předpokládaná doba trvání projektu: 29 měsíců
Rozpočet projektu celkem: 4.217. 696,42 Kč

Stručný obsah projektu

Realizační tým prohloubí zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Prostředkem k tomu bude zkvalitnění výuky předmětů vzdělávacích oblastí Matematika a její aplikace, Člověk a příroda a Člověk a svět práce. Toho dosáhneme zejména inovativními formami výuky v seminářích a praktických cvičeních s využitím ICT a přístrojového vybavení laboratoří. Tým připraví metodické a výukové materiály. Dosáhneme tematického provázání jednotlivých předmětů, pojímaných tradičně odděleně a posílení role průřezového tématu ŠVP "Environmentální výchova". Posílíme kompetence žáků k učení, samostatnému studiu odborné literatury, zlepšíme jejich schopnosti analyticky uvažovat a syntetizovat poznatky zdrojůískané z různých zdrojů do názorných výstupů (technika prezentace dat v písemné i ústní formě).

Nyní využíváme tři učebny, které jsou vybaveny počítači, pro dělené hodiny. Vybavení notebooky umožní využití ICT i v ostatních hodinách. Žáci o tento přístup mají zájem, již dnes si někteří nosí vlastní vybavení.

Cíle projektu

Cílem projektu je přivést žáky gymnázia k dalšímu studiu technických a přírodovědných oborů, a to nejen inovací teoretické výuky, ale i ověřováním znalostí v praxi. Kvalitnější příprava ve škole povede ke zvýšení kvality našich absolventů a tím i k lepšímu uplatnění v podporovaných oborech. Zájem žáků o tyto obory chceme získávat již od počátku studia na naší škole. Materiálním předpokladem je možnost práce s využitím ICT a možnost lépe využívat přístroje, kterými jsou vybavena stávající odborná pracoviště.

Proto chceme

Těžištěm inovací ve výuce ve vyšším stupni osmiletého gymnázia a čtyřletém gymnáziu jsou semináře a praktická cvičení. v rámci projektu tak chceme vytvořit systémy digitálních učebních materiálů pro učitele i studenty, systémy pracovních listů, návodů k praktickým cvičením a metodickou příručku pro používání ICT v matematice.

Zdůvodnění potřebnosti

Slabinou využívání ICT ve vyučování je nedostatek učeben, vybavených výpočetní technikou. Škola nemá potřebné, moderní materiálové vybavení pro výuku praktických cvičení. Stejně tak nemáme dostatek kvalitních metodických a výukových materiálů.

Naše zkušenosti ukazují, že právě tato cvičení jsou u žáků jedny z nejoblíbenějších aktivit. A právě tady se skýtá možnost vzbudit zájem a nadšení pro technické a přírodovědné obory.

Škola v současnosti řeší problém implementace ŠVP. Jelikož chceme reagovat na společenskou poptávku po odbornících v oblasti technických, přírodních a environmentálních věd, chceme obsah ŠVP v tomto směru inovovat. Využíváme tři učebny, které jsou vybaveny počítači, pro dělené hodiny. Již nyní si někteří žáci nosí do ostatních hodin vlastní vybavení. Po získání sady notebooků by bylo možné jejich vyžívání v různých předmětech a učebnách dle aktuální potřeby, zejména během laboratorních cvičeních a seminářů. Podle zjištění vyučujících by o to žáci měli jednoznačně zájem.

Je velmi žádoucí do vyučovacího procesu maximálně zapojit výukové metody, které žáky naučí s těmito daty zacházet - získávat je, zpracovávat, zasazovat do kontextu teoretické výuky, kriticky analyzovat a názorně a kvalitně je prezentovat. Tyto metody by přitom měly obsáhnout nejen vlastní výuku informatiky, ale především ostatní technické a přírodovědné disciplíny. Nový systém materiálů umožní také zlepšit provázanost jednotlivých přírodovědných předmětů a zvýšit efektivitu práce pedagogických pracovníků dle projeveného zájmu.

Úkol je tak rozsáhlý, že bez podpory z veřejných zdrojů by nemohl být realizován v aktuálních termínech.

Projekt zásadním způsobem mění pojetí výuky komplexu matematiky, informatiky a přírodních věd ve prospěch jejich provázanosti. Očekáváme, že žáci získají nový pohled na problematiku technických, přírodních a environmentálních věd a ovlivní to jejich zapojení do řešení otázek s nimi spojených.

Popis cílové skupiny

Základní cílovou skupinou jsou žáci všech tříd gymnázia (v současné době 330 žáků). Projekt řeší jejich potřebu pracovat ve zlepšených podmínkách pro výuku uvedených předmětů, získávat nové pohledy a podněty v dané skupině předmětů, získat ucelený pohled na tento logický celek. Realizace projektu umožní žákům lépe se orientovat při volbě dalšího studia a volby profese.

Další cílovou skupinou jsou učitelé předmětů vzdělávacích oblastí Matematika a její aplikace, Člověk a příroda a Člověk a svět práce (celkem 11 učitelů). Realizace projektu jim vytvoří podstatně lepší podmínky pro realizaci jejich výchovných a vzdělávacích cílů.

Zapojení a motivace cílové skupiny

Základní cílovou skupinou jsou žáci gymnázia. Naučí se využívat ICT a pracovat s různými typy informací v řadě předmětů, seminářů i laboratorních cvičení. Budou aktivně tvořit materiály pro další použití ve výuce. Jejich motivací bude vstup do aktivnějšího studijního prostředí, které bude lépe reflektovat jejich potřeby. Žáci budou nejen objektem realizace, ale účinně se zapojí do průběžné realizace a testování jednotlivých procesů. Motivací k úspěšnému dokončení projektu je vědomí, že realizované aktivity podpoří jejich studijní úsilí, jeho efektivitu. Další cílovou skupinou jsou pracovníci školy - učitelé předmětů vzdělávacích oblastí Matematika a její aplikace, Člověk a příroda, Člověk a svět práce. z celkového počtu 27 učitelů se do práce na projektu zapojí 11 učitelů.

Motivací jejich vstupu do projektu je zlepšení podmínek jejich práce, výrazný nárůst její efektivity. Učitelé vidí v projektu příležitost realizovat své představy, které budou podpořeny prvky technického a materiálního vybavení a budou v případě kvality výstupů také ohodnoceny. Učitelé budou zapojeni do projektu v jeho organizaci, přípravě a tvorbě materiálů, jeho evaluaci. Angažovanost učitelů předmětů uvedených vzdělávacích oblastí při přípravě výukových a metodických materiálů ve spolupráci s učiteli, kteří již mají zkušenosti z dřívějších projektů a dalších aktivit (spolupráce v rámci metodického portálu rvp.cz, s nakladatelstvími, příspěvky na konferencích, realizace dvou projektů SIPVZ atd.) povede k jejich odbornému růstu.

Přínos pro cílové skupiny

Cílové skupině žáků projekt přinese možnost pracovat v lépe vybavených učebnách, s využitím ICT možnost terénních prací s využitím technického vybavení v návaznosti na zpracování dat vhodnou motivaci pro perspektivní obory v profesní orientaci rozvoj technických dovedností a kompetencí rozvoj syntetických a analytických schopností při práci s informacemi lepší start do studia na VŠ (rozvinuté schopnosti využívat počítač v různých předmětech při řešení problémů), kooperativnost při řešení úloh syntetické chápání přírodních věd, včetně mezipředmětových vztahů podporu pro nadané žáky.

Cílové skupině pracovníků školy projekt přinese podporu naplňování smyslu i obsahu ŠVP v lepších materiálních podmínkách kooperaci mezi vyučujícími různých vzdělávacích oblastí zvýšení kvalifikace v oboru ICT neustálé zlepšování schopnosti tvorby vlastních DUM i větší využívání dalších zdrojů (např. dum.rvp.cz) možnosti odborného růstu i pro pracovníky školy, kteří naváží na zpracovaný projekt.

Odkazy


 
  • E-mail
  • gympt@gympt.cz
  • Provozní doba kanceláře
  • po-čt 7:00 - 11:00 & 11:45 - 15:00h.
  • pá 7:00 - 11:00 h. & 11:45 - 13:00h.
  • Jaroslav Uhlíř    A 106
  • +420 727 822 616
  • Výpůjční doba
  •  út-čt: 9:30 - 11:30 & 12:00 - 14:00h.
  •  pá: 9:30 - 12:30 h.

© 2022 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137  |  správce webu  |  nahlásit problém